องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 รายงานผลการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 รอบไตรมาสที่ 2 [ 10 ธ.ค. 2563 ]57
12 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]57
13 รายงานผลโครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหาดนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]10
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]61
15 รายงานผลการดำเนินโครงการหาดนางแก้วร่วมใจคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]10
16 รายงานคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง และประเมินผลการจัดทำข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว [ 5 ต.ค. 2563 ]56
17 รายงานผลโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพ อสม. ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]10
18 รายงานผลโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]10
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]50
20 รายงานผลโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน โดย "หมอประจำครอบครัว" ปีงบประมาณ 2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]10
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28