องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบต.


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบต. กิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยให้มีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการนำสมุนไพรไปใช้โดย ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมสมุนไพรท้องถิ่นเรา 2) ปลูกปักรักษ์สมุนไพร 3) สวนสมุนไพร ท้องถิ่น ทรงคุณค่า 4) อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2566
2024-05-28
2024-02-15
2024-02-05
2023-09-29
2023-09-18
2023-08-28
2023-07-19
2023-07-14
2023-06-30
2023-06-26