องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566


กิจกรรมในการดำเนินโครงการฯ

1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำในพื้นที่ (วันที่ 23 มิถุนายน 2566)

2. รณรงค์ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ในพื้นที่

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคตามฤดูการ และโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ในพื้นที่

2024-05-28
2024-02-15
2024-02-05
2023-09-29
2023-09-18
2023-08-28
2023-07-19
2023-07-14
2023-06-30
2023-06-26