องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหาดนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566


อบต.หาดนางแก้ว ร่วมกับ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในพื้นที่, ผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ได้ร่วมดำเนินการตามกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหาดนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ. 2566  โดยมีกิจกรรมได้แก่  1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนในพื้นที่ 1 ครั้ง  2.ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบทกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โดยการแจกแผ่นพับ 2 รอบ  3.การฉีดพ่นหมอกควันสำหรับการควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อได้รับรายงานเคสผู้ป่วยจาก รพ.สต.

2024-05-28
2024-02-15
2024-02-05
2023-09-29
2023-09-18
2023-08-28
2023-07-19
2023-07-14
2023-06-30
2023-06-26