องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.หาดนางแก้ว)


      เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567  นายวชิรวัตติ์ สุการมณีโรจน์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว  เป็นประธานกรรมประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

        ในการนี้ นายวชิรวัตติ์ สุการมณีโรจน์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว  ได้ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว     ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

2024-05-28
2024-02-15
2024-02-05
2023-09-29
2023-09-18
2023-08-28
2023-07-19
2023-07-14
2023-06-30
2023-06-26