องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว  และ ผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้วประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว  และ ผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้วประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ดำเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้

1 กิจกรรมตรวจสารเสพติด ตามนโยบายโครงการกวดบ้านตนเองให้สะอาดเพื่อความโปร่งใสขององค์กร

2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

- คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานภาครัฐ

- มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม และการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์

4 กิจกรรมประกาศต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยการทำสัญลักษณ์มือ

2023-05-31
2023-04-19
2023-03-30
2023-03-15
2023-01-05
2022-11-15
2022-11-11
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-06