องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


ครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
1.โครงการฝึกอาชีพปลูกมะนาวนอกฤดูกาล
2.โครงการฝึกอาชีพเลี้ยงทำไม้กวาด
3.โครงการฝึกอาชีพเพาะเห็ด