องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
การจัดการความรู้(Km)
แผนจัดการความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ (Q&A)
Social Network
การควบคุมภายใน
แผนป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประชาคมอาเซียน
ประมวลจริยธรรม
จดหมายข่าวอบต./เอกสารเผยแพร่
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ประวัติและความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมาของตำบลหาดนางแก้ว

 

 

                ประวัติความเป็นมาของตำบลหาดนางแก้ว  ตำบลหาดนางแก้วเป็นตำบลดั้งเดิมของอำเภอกบินทร์บุรี  เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำบางปะกง  ทางทิศเหนือและมีหาดทรายตามชายแม่น้ำ  ในสมัยก่อนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนพื้นที่ดั้งเดิม  ชื่อนางแก้วมีบ้านอยู่ติดแม่น้ำบางปะกง  และมีหาดทรายตรงท่าน้ำ  การคมนาคมในสมัยก่อนจะใช้เรือมีท่าเรือจอดรับส่งผู้โดยสารอยู่ที่หาดทรายของนางแก้ว  ต่อมาผู้คนที่มาขึ้นเรือโดยสาร  และผู้คนใกล้เคียงต่างเรียกติดปากว่า หาดนางแก้ว ต่อมาทางราชการใช้ชื่อหาดนางแก้วเป็นชื่อตำบลหนึ่งของอำเภอกบินทร์บุรี