องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
การจัดการความรู้(Km)
แผนจัดการความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ (Q&A)
Social Network
การควบคุมภายใน
แผนป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประชาคมอาเซียน
ประมวลจริยธรรม
จดหมายข่าวอบต./เอกสารเผยแพร่
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

      การศึกษา

          -  ประชากรส่วนใหญ่  ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน  4  แห่ง  ประชากรที่จบการศึกษาภาคบังคับจำนวน  1,625  คน  จบสูงกว่าภาคบังคับจำนวน  517  คน 

     ศาสนา

              ศาสนา  เพียงศาสนาเดียว  คือ  ศาสนาพุทธ  ประชากรจำนวน  4,267 คน  นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดและสำนักสงฆ์  4  แห่ง  ผู้ชายอายุครบ  20  ปี  บริบูรณ์  ก็จะอุปสมบทความประเพณีสืบทอดกันมา  วันพระหรือเทศกาลสำคัญประชาชนก็จะไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล  ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรม

                                                -  วันขึ้นปีใหม่                                     -  ทำบุญออกพรรษา

                                                -  ประเพณีสงกรานต์                         -  ทำบุญกฐิน

                                                -  งานบวชนาค,ทำขวัญนาค             -  เทศมหาชาติ

                                                -  งานแต่งงาน                                     -  ลอยกระทง

                                                -  ทำบุญเข้าพรรษา                             -  ทำบุญสราท

                                                -  แห่นางแมว