องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
การจัดการความรู้(Km)
แผนจัดการความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ (Q&A)
Social Network
การควบคุมภายใน
แผนป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประชาคมอาเซียน
ประมวลจริยธรรม
จดหมายข่าวอบต./เอกสารเผยแพร่
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพเศรษฐกิจ

       อาชีพ

               อาชีพของประชากรส่วนใหญ่จะทำเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ อีก

ส่วนหนึ่งทำงานโรงงานในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

        หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- ธนาคาร                                              -              แห่ง

- โรงแรม                                              -              แห่ง

- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                            -              แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม                      -              แห่ง

- โรงสี                                                   -              แห่ง

        แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร

               -  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

               -  กองทุนหมู่บ้านเงินล้าน

               -  กองทุน  กขคจ

               -  สหกรณ์การเกษตร

               -  ญาติพี่น้อง,นายทุนและธนาคารพาณิชย์