องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
การจัดการความรู้(Km)
แผนจัดการความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ (Q&A)
Social Network
การควบคุมภายใน
แผนป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประชาคมอาเซียน
ประมวลจริยธรรม
จดหมายข่าวอบต./เอกสารเผยแพร่
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป    

                ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ห่างจากที่ว่า อำเภอกบินทร์บุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อแนวเขตหลายตำบล  ดังนี้  

                ทิศเหนือ               ติดกับ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศใต้                     ติดกับ ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันออก       ติดกับ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันตก          ติดกับ ตำบลท่าตูม อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

             เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว  มีพื้นที่ประมาณ  42.298  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  26,130.012 ไร่

             ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง สภาพดินเป็นดินปนทราย 

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  พืชส่วนใหญ่เป็นพืชอายุสั้น  เพราะถึงฤดูฝนน้ำจะท่วมทุกปี

             หมู่บ้าน  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วมีทั้งหมด  7  หมู่บ้าน

             ประชากร  ความหนาแน่นของประชากรในเขตพื้นที่โดยเฉลี่ย  27  คนต่อตารางกิโลเมตร